มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/1 (เดือนมิถุนายน) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ทำการพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน (กค.018) ของภาคการศึกษาที่ 1/2 (เดือนสิงหาคม) ได้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต

 • เมื่อนักศึกษาพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน(กค.018) แล้วจะต้องนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ที่ระบุไว้ และตามวิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
 • หากนักศึกษาไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามกำหนด หรือชำระเงินเกินกำหนด จะถือว่าการลงทะเบียนเป็น โมฆะ นักศึกษาจะต้องติดต่อสำนักทะเบียนนักศึกษาเพื่อขอลงทะเบียนล่าช้า
 1. คำชี้แจง/กำหนดการ
  Instruction/Schedule

 2. สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนการพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน
  Requirements for Registration report

 3. ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน
  Step by Step Registration report

 4. การพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน
  Registration report

Academic Year : 2561
Semester : 1
Username :
Password :
 
53